Ekspeditionskontorer for statsadministrationen 1970-2006

 

Generelt

Statsamterne fungerede som ekspeditionskontorer for statsadministrationen på geografisk niveau med amterne. Statsamterne var en videreførsel af amtmandsinstitutionen efter kommunelreformen i 1970: Efter reformen var amtmanden ikke længere født formand for de omorganiserede amtskommuner, idet ledelsen af den nye amtskommunale forvaltning bestod af folkevalgte amtsborgsmestre. Det medførte en kraftig beskæring af amtmandens embedsbeføjelser. Dog var ikke alle amtmændenes hidtidige sagområder overgået til amtskommunerne, fx familiesager, og amtmanden beholdt disse opgaver under sig i den administrative enhed, der først i 1980 officielt fik betegnelsen statsamter.

Statsamterne bestod af ikke-folkevalgte administrationer med statsamtmanden i spidsen. Geografisk var statsamterne sammenfaldene med amtskommunerne, med undtagelse af Frederiksberg kommune som hørte under Københavns statsamt. I København varetoges opgaverne af Københavns Overpræsidium.

Funktion

Familieretslige sager, herunder separations- og skilsmissebevillinger, fastsætteles af underholdsbidrag og samkvemsret samt adoptionsbevillinger. Statsamterne havde desuden opgaver i forbindelse med tildeling af indfødsret, i sager om det civile beredskab, stempelforvaltning og legatadministration. Statsamtmanden var formand for amtets tilsynsråd, som førte tilsyn med primærkommunerne i vedkommende amt, samt for amtets sociale nævn. Desuden klageinstans ifm. social- og byggelovgivningen.

Etymologi

Af latin; status 'stilling, omstændigheder' og middelnedertysk amt 'embede'.

Antal

  • 14 (plus Københavns Overpræsidium).

Lovgivning/reformer

  • Bekendtgørelse om gennemførelse af den statslige amtsinddeling af 23. marts 1970. Parlamentarisk konsolideret ved indenrigsminister Henning Rasmussens redegørelse til Folketinget den 7. maj 1980, gældende fra 1. juni 1981.
  • Nedlagt pr. 1. januar 2007 i henhold til lov 542 af 24. juni 2005.

Før/efter

Til dels en efterfølger for de gamle amter, og i nogen grad stiftamter, fra før 1970. Blev afløst af statsforvaltningerne i 2007.

Hierarki

Regionalt forvaltningsled mellem stat og kommuner. Statsamterne referede direkte til Indenrigsministeriet.

Embedsmænd

Ledet af en amtmand – fra 1980 statsamtmand – udpeget af Indenrigsministeriet, som endvidere var formand for tilsynsrådet.

Kilder

  • Niels Elkær-Hansen: "Statsamterne", i: Indenrigsministeriet 1848-1998, Indenrigsministeriet 1998.
  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Rigsarkivet 1985.