Offentligt embedsområde under amtslægekredsene, ledet af kredslægen, 1915-2006

 

Generelt

Offentligt embedsområde under amtslægekredsene ledet af kredslægen (den tidligere distriktslæge). Bestod af et geografisk afgrænset område, som knyttede sig til herredsinddelingen – eller undtagelsesvis på sogneniveau.

Funktion

Organiserede behandling af syge inden for lægekredsen samt syge under fattigvæsenet. Kredslægen varetog samme funktioner som tidligere distriktslægen: tilsyn med generel sundhedstilstand i lægekredsen, samt bistand ved obduktioner.

Antal

  • 1915: 76
  • 1970:57

Lovgivning/reformer

  • Lov nr. 88 af 21.04.1914 om kommunal lægehjælp
  • Anordning om lægekredse 20.03.1970

Før/efter

Afløste lægedistrikterne i 1915 og fungerede frem til strukturreformen i 2007, hvor regionerne overtog ansvaret for sundhedsvæsenet.

Hierarki

Underordnet amtslægekredse.

Embedsmænd

Ledet af embedslæger i form af kredslæger.

Kilder

  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Rigsarkivet 1985.