Regional inddeling til varetagelse af den civile lokaladministration 1662-2006

 

Generelt

Ved enevældens indførelse blev len og lensmænd afløst af amter og amtmænd. 1793 gennemførtes en amtsinddeling, der bestod næsten uforandret til 1970. Fra 1970 benævntes amtmændenes administration "statsamter" for at undgå forveksling med amtskommunerne, med hvem statsamterne havde sammenfaldende geografiske grænser.

Funktion

Amtmanden er kongens (regeringens) lokale repreæsentant og således lokal "overøvrighed". Fra 1793 til 1868 førte amtmanden tilsyn med købstædernes forvaltning. Fra 1841 førte han tilsyn med sogneforstanderskaberne (fra 1867 "sogneråd"). Fra 1841 var han født formand for amtsrådet, og forenede således den lokale statsadministration med ledelsen af de amtskommunale anliggender. Med kommunalreformen 1970 ophørte amtmandens kommunale funktioner, bortset fra at han blev formand for tilsynsrådet.

Etymologi

Indlån fra middelnedertysk amt 'embede'.

Antal

  • 1662: 48.
  • 1793: 24.
  • 1970: 14.

Lovgivning/reformer

  • Kgl. Ordre til Skatkammeret af 19. febr. 1662
  • Kgl. resolution af 4. sept. 1793 og efterfølgende Rentekammerplakat af 21. juni 1794
  • Lov om revision af den kommunale inddeling af 3. juni 1967.

Før/efter

Afløste lenene i 1662. Amternes opgaver blev fordelt mellem stat, regioner og kommuner ved strukturreformen, der trådte i kraft pr. 01.01.2007.

Hierarki

Indtil 1794 under tilsyn af stiftamterne. I løbet af 1700- og 1800-tallet fik amterne tilsyn med kommunernes forvaltning. Dette tilsyn blev formelt ophævet med kommunalreformen i 1970, som dog gjorde amtmanden til formand for det tilsynsråd, der overtog det kommunale tilsyn.

Embedsmænd

Amtmænd, som var direkte kongeligt udnævnte indtil 1970.

Kilder

  • Karl-Erik Frandsen: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, Dansk Historisk Fællesforening 1984
  • Den digitale byport (www.byhistorie.dk)
  • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, Rigsarkivet 1985.