Højeste domsinstans

 

Generelt

Indtil 1661 var Kongens Retterting landets overret. I 1661 blev Kongens Retterting afløst af Højesteret, som endnu eksisterer. Rettertinget var oprindelig mest en domstol for sager, hvori adelige var involveret, men i tiden efter 1600 skete der en udvikling i retning af en almindelig øverste appeldomstol.

Funktion

Appelinstans, der behandler domme og kendelser afsagt ved en appelberettiget underret i Danmark, Færøerne og på Grønland. I dag kun afgørelse i principielle sager, der kan danne præcedens for afgørelser hos underretterne.

Antal

  • 1662: 1
  • 2012: 1

Lovgivning/reformer

Før/efter

Eksisterer stadig

Hierarki

Til Højesteret kan ankes sager fra Landsoverretterne, tidligere Landsting/Landsretter. Samt fra særlige eller særligt priviigerede underretter, fx rådstueretter med landstingsret, grevskabers og baroniers birketing, tamperretten (-1797), Københavns Søret (1793-1861) m.fl.

Embedsmænd

Før 1661 var Kongen dommer ved Kongens retterting. Han kunne dog lade sig rådgive af eller ligefrem repræsentere ved rigsrådet. Siden 1661 har Højesteret været ledet af en Justiarii, fra 1919 benævnt præsident. I perioden 1674-1758 fandtes der både en præsident og en justitiarius for Højesteret.

Kilder